Η διαχείριση αλλαγών στην υγεία

Translated title of the contribution: Change management in health

Ioannis Markovits*, Sofia Monastiridou

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Η διαχείριση αλλαγών είναι μια σημαντική πρόκληση για τις μονάδες υγείας και απαιτεί ικανότητες και ετοιμότητα από τη διοίκησή τους. Η εισαγωγή ενός ολο- κληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο δημόσιο νοσοκομείο (ΟΠΣΝ) που έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτεί μια κατάλληλα σχεδιασμένη οργανωσιακή ανάλυση. Αυτή γίνεται, αξιοποιώντας το διαγνωστικό μοντέλο συνταύτισης των Nadler και Tushman όπου αντιμετωπίζει τον οργανισμό και τις αλλαγές ως ένα δυναμικό και αλληλοεξαρτώμενο σύστημα. Διατυπώνονται τέσσερις εναλλακτικές επιλογές-προτάσεις για τη μορφή που μπορεί να λάβει αυτή η αλλαγή, καταγράφοντας παράλληλα τα θετικά και τα αρνητικά τους ση- μεία, έτσι ώστε να επιλεχθεί η προτιμότερη, αυτή του «επανασχεδιασμού» και να αναδειχθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την εφαρμογή και την υλοποίησή της. Η ορθή διαχείριση αλλαγής απαιτεί να καθοριστούν οι αντίστοιχοι στόχοι, να ανα- δειχθούν οι ευκαιρίες από την ανάπτυξη του ΟΠΣΝ στο δημόσιο νοσοκομείο και να καταγραφούν τα στάδια εφαρμογής του. Μέσα από την ανάλυση διαφαίνεται η σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα και η ανάγκη ουσιαστικής και άμε- σης εμπλοκής του. Τέλος, η αλλαγή ολοκληρώνεται όσον αφορά στην ανάλυσή της, με την παρουσίαση των ζητημάτων που πρέπει να αξιολογεί η Administration του νοσοκομείου και των τομέων όπου πρέπει να επικεντρωθεί η αξιολόγηση για να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του ΟΠΣΝ.

The management of change is a significant challenge for health units, which demands skills and readiness on the part of their administration. The introduction of an integrated information system in a public hospital to provide the ability to assess the services offered necessitates the conduct of a well designed organizational analysis. This can be made using the diagnostic congruence model of Nadler and Tushman, which treats the organization and the changes as a dynamic and interdependent system. Four alternative choices with respect to change are presented here, pointing out their relative merits and drawbacks. The preferred alternative is that of "reformation" and the resources necessary for its implementation are delineated. The effective management of change requires determination of the appropriate goals, definition of the opportunities arising from the development of this system and recording of the stages of implementation. Through this analysis, the importance of the human factor is apparent, and the need for its immediate involvement is imperative. Finally, this analysis of organizational change concludes with presen- tation of the issues that the hospital administration needs to assess and the specific areas of focus to be defined in order for the effectiveness of the integrated information system to be monitored.

Translated title of the contributionChange management in health
Original languageGreek
Pages (from-to)366-374
Number of pages9
JournalNosileftiki
Volume50
Issue number4
Publication statusPublished - Oct 2011

Keywords

  • change management
  • congruence model
  • integrated information system
  • public hospital

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Change management in health'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this