A single longitudinal mode fiber ring laser based on cascaded microfiber knots filter

Yue Li, Zhilin Xu, Qizhen Sun, Yiyang Luo, Lin Zhang, Deming Liu

Research output: Chapter in Book/Published conference outputConference publication

Search results